Skip to content

Archive:

#trí tuệ nhân tạo

How societies remember

Khi một quyền lực lớn mạnh muốn loại bỏ ý thức dân tộc (national consciousness) của một quốc gia nhỏ hơn, nó sử dụng phương pháp của việc lãng quên có tổ chức (the method of organized forgetting)… đó là khi đối với những người nhận ra rằng: sự đấu tranh của những công dân chống lại chính quyền của họ chính là sự đấu tranh giữa kí ức của họ và sự lãng quên mang tính cưỡng chế…